PIZZA NAPOLETANA
 

     

     

     

    We added Cheesesteak Napoletana to the menu!